قدرت اخوان اکبری

دانشیار گروه بیهوشی

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیب

رتبه

دانشیار