قدرت اخوان اکبری

دانشیار گروه بیهوشی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: g.akbari@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل